Het antidiscriminatiebeleid van Treffer Uitzendbureau

Algemeen uitganspunt

De medewerkers van Treffer Uitzendbureau zetten zich dagelijks in om de juiste match
te maken tussen werknemer en werkgever. Helaas komt discriminatie nog veel voor op
de arbeidsmarkt. Veel werkzoekende worden afgewezen op basis van leeftijd, geslacht
of nationaliteit. Het beleid van Treffer Uitzendbureau is erop gericht om werkzoekenden
een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat,
seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of
nationaliteit.

Treffer Uitzendbureau staat er om bekend om haar persoonlijke aandacht voor zowel
werknemer als werkgever. Daarom kijken de medewerkers van Treffer echt naar de
mens. Wat past bij iemand? Wat vind hij/zij leuk? Waar is hij/zij goed in? Dat staat
centraal bij het zoeken naar de juiste baan. Daarnaast zal de reistijd en salarisindicatie
ook een belangrijke selectie punt zijn van Treffer Uitzendbureau. Het moet namelijk wel
realistisch blijven voor zowel de werknemer als de werkgever.

Doel

Het doel van dit beleid is om richting medewerkers, werkgevers en derden duidelijk en
transparant te zijn over:

1. Wat Treffer verstaat onder discriminatie/ discriminerende verzoeken;
2. Wat het standpunt is van Treffer ten opzichte van discriminatie/ discriminerende
    verzoeken;
3. Het handelen door de medewerkers:

 • Wat er van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
 • Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding.

4. De verantwoordelijkheden van de werkgever.

1. Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid
tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid,
levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Onder
discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van
opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op
basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de
functie.

2. Het standpunt van Treffer

 • Treffer wijst iedere vorm van discriminatie af.
 • Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd als er sprake is van functionele eisen en deze niet in strijd zijn met welke antidiscriminatie wetgeving dan ook.

3. Handelen door de medewerkers

 • De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.
 • Als de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij de directie (Mireille) of manager (Noah).
 • Als de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij de manager. Als dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat, of indien dit niet mogelijk is kan de medewerker terecht bij de directie van Treffer.

4. Verantwoordelijkheden van werkgever

Treffer is verantwoordelijk voor:

1. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er
    ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook
    voorkomen en aangepakt wordt;
2. De kenbaarheid en implementatie van dit antidiscriminatiebeleid. Hieronder
    wordt onder meer verstaan dat:

 • Er actief invulling gegeven wordt aan het beleid en de toetsing van het beleid aan de praktijk;
 • Het beleid bij indiensttreding wordt overhandigd en doorgenomen;
 • Medewerkers te allen tijde vertrouwd zijn met het beleid;
 • Het beleid wordt gepubliceerd in het kenniscentrum van Treffer en periodiek besproken, wanneer er een twijfel is over een situatie, wordt deze in de volgende vergadering duidelijk besproken;
 • Het beleid deel uitmaakt van de opleiding van de medewerkers, zowel bij indiensttreding als tijdens de gehele duur van het dienstverband;
 • Medewerkers goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen;
 • Middels dezelfde handreiking medewerkers zijn voorbereid op de situatie dat zij kunnen worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en dat zij weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren.

Klachtenprocedure

Indien medewerkers, werknemers of werkgevers van Treffer Uitzendbureau of derden in
aanraking komen met discriminatie, discriminatie signaleren of discriminerende
verzoeken ontvangen, dan kan men hier melding van maken via:
vertrouwenspersoon@treffer.nl – t.a.v. Mireille van Wendel
Het postadres waar een klacht kan worden ingediend is:
Treffer Uitzendbureau | t.a.v. Mireille van Wendel | Stationsplein 26-32 | 1703 WB
Heerhugowaard.

 

Versie 1 januari 2022